Leidsters

Wij vangen maximaal 16 peuters per ochtend op. Er zijn twee professionele pedagogisch medewerkers aanwezig, juf Annette en juf Glenny, die leiding geven aan deze groep kinderen. Beiden werken elke dag samen en zijn gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang op minimaal MBO niveau en in het bezit van een VOG.

In geval van ziekte van de leidsters werkt er zo nodig een gekwalificeerde invalleidster op de groep.

De leidsters hebben een basiscursus EHBO voor jonge kinderen gevolgd, met jaarlijks een herhalingscursus.

Ouders

Voor een goede gang van zaken op de peuteropvang is het van belang dat in de dagelijkse breng en haalcontacten alle belangrijke informatie over het kind wordt uitgewisseld.

Ouders en leidsters hebben immers een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid voor het kind.

Daarom is het ook van belang dat ouders zich betrokken voelen bij de peuteropvang.

Eens in de zes weken is er een koffie ochtend voor de ouders, waar zij tot half tien mogen blijven en kennis maken met andere ouders. (zie agenda)

Oudercommissie

Ouders kunnen ook zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie is het orgaan dat de belangen van kinderen en hun ouders van de peuteropvang zo goed mogelijk behartigt en de ouders vertegenwoordigt.

De oudercommissie in 2024 bestaat uit:
Kim-Manou Brockhoff (moeder van Gijs)  di-wo-vr secretaris 
Tessa Hergreen (moeder van Noah) di-do-vr voorzitter

Het reglement voor de oudercommissie ligt ter inzage op de peuteropvang.

Inspectierapport GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.

Jaarlijks inspecteert de GGD de peuteropvang of het voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het bevinden van de inspectie komen in een rapport te staan. De GGD rapporteert aan de gemeente.

Het rapport kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier vindt u ook ons LKR registratienummer. Het rapport ligt ter inzage op de peuteropvang de Babbelaar en is tevens te vinden op de website bij het kopje Rapporten.

Hoe gaat het met het kind op de peuteropvang?

Op De Babbelaar willen we goed in de gaten houden hoe het met het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen is gesteld. Het doel hiervan is om bij signalering van een achterstand of indien een kind niet lekker in het vel zit, adequaat te kunnen handelen. Er wordt dan tijdig een gesprek met de ouder aangegaan.

Alle kinderen die de peuteropvang bezoeken hebben een mentor, die de ontwikkeling van de kinderen dagelijks observeert en regelmatig bespreekt met de directe collega. Bij het plaatsen van een kind op De Babbelaar wordt de ouder direct geïnformeerd wie de mentor is. Dit is terug te vinden in de informatiemap voor ouders. De mentor is voor de ouders het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Een hulpmiddel bij het signaleren is een observatielijst, die wordt ingevuld en jaarlijks wordt besproken met de ouders.

Natuurlijk zijn er de dagelijkse breng- en haalmomenten, waarin overleg met de ouder mogelijk is. Er zal er niet worden gewacht op de jaarlijkse bespreking, maar er kan direct een afspraak worden gemaakt bij signalering van “zorgen” rondom het kind.

De observatielijst die gebruikt wordt, is gebaseerd op diverse observatie-instrumenten die in de kinderopvang gebruikelijk zijn: Welbevinden van kinderen (NIZW) vormt de belangrijkste basis. De ouder en/of de leidster kunnen natuurlijk zelf andere punten toevoegen, die beiden van belang vinden.

De ouder krijgt een week voor het gesprek de observatielijst mee, om na te gaan hoe het kind thuis is. Het gesprek vindt het liefste plaats wanneer het kind er niet bij is. Immers, “kleine potjes hebben grote oren” en het praat veel rustiger.

De bedoeling van dit alles is, dat alle leuke (en minder leuke) kanten van het kind, de omgang en aanpak, in alle rust bekeken en besproken worden. Dit maakt dat wij samen het kind een nog betere opvang kunnen bieden.

Er kunnen zich situaties voordoen dat hulp van buitenaf gewenst is. De Babbelaar heeft contacten met o.a. een logopediste, het consultatiebureau, Alert For You, GGD. Er kan dus indien nodig deskundige hulp worden ingeschakeld. Dit zal echter niet gebeuren zonder toestemming van de ouder.

Alle observatielijsten en verslagen van besprekingen rondom het kind worden achter slot en grendel bewaard en bij beëindiging van de plaatsing op De Babbelaar aan de ouder meegegeven. Deze zullen niet worden overhandigd aan derden.


Klachten

Wij doen ons best om alles naar wens te laten verlopen, toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft over de peuteropvang/leidsters. Indien dit het geval is kunt u het volgende doen:

- Ga met uw klacht naar de leidsters en bespreek deze.
- Ga met uw klacht naar het bestuur.
- Ga naar de interne klachten commissie.
- U kunt ook direct naar de externe commissie.

De peuteropvang is aangemeld bij de landelijke klachtenkamer voor oudercommissie. Het reglement ligt ter inzage in de peuteropvang en staat op de website van www.degeschillencommissie.nl

Zorgen over een kind

Vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind worden door de leidsters zo snel mogelijk met de ouders bespreekbaar gemaakt.

Samen met de ouders wordt gezocht naar oplossingen en/of vervolgstappen. Verder kan er door de leidsters advies gevraagd worden bij de verpleegkundige van het consultatiebureau. De ouders worden hierover geïnformeerd.

Voor verdere stappen kan Alert4you worden ingeschakeld.

Veiligheid in de groep

Ieder jaar wordt er een Risico Inventarisatie Veiligheid en een Risico Inventarisatie Gezondheid, (conform de modellen Veiligheidsmanagement en Gezondheidmanagement van de Stichting Consument en Veiligheid) uitgevoerd. Ook wordt er een plan van aanpak gemaakt. De (bijna) ongelukken worden geregistreerd op basis vanwaar verbetermaatregelen worden genomen.

Jaarlijks houden we een "brandweer week". In deze week organiseren we allerlei activiteiten die in het teken staan van brand, vuur, gevaar, blussen en sluiten deze week af met een ontruimingsoefening.

Jaarlijks controleert de GGD-inspectie Kinderopvang of de peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.Zij maken hiervan openbaar verslag.

Alle inventarisaties, verslagen en plannen liggen voor u ter inzage op de peuteropvang in de map "Informatie voor ouders".

Vier-ogen principe

Volgens de wet moet de houder van een peuteropvang de opvang zodanig organiseren dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten, terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren,maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of luistert.

De uitvoering in de praktijk: Peuteropvang de Babbelaar draagt zorg voor de uitvoering van het vier-ogenprincipe op diverse vlakken,zowel qua inrichting als personele bezetting.Binnen de Babbelaar staat de medewerker nooit alleen op de groep.Zolang er kinderen aanwezig zijn,is er minimaal een andere volwassene aanwezig.De Babbelaar werkt met 2 vaste pedagogische medewerksters op de groep.

Camlamiteiten-achterwacht regeling: Als er onverhoopt één van de medewerkers in de ochtend niet kan komen door wat voor redenen dan ook dan hanteren we onze achterwachtregeling.Onze vaste invalkracht wordt dan ingeschakeld.

De peuteropvang is voorzien van grote hoeveelheden glas.Vanuit binnen-buiten kan direct toezicht worden gehouden op de binnenruimte en andersom.

Ook op de verschoonruimte en toiletruimte kan direct toezicht worden gehouden. Zo kan iemand altijd direct gezien worden door een andere volwassene.

De Babbelaar hanteert het Protocol Kindermishandeling en de pedagogische medewerkers zijn op de hoogte van de procedure.

Ouders en de oudercommissie worden jaarlijks geinformeerd over hoe wij de veiligheid van de kinderen waarborgen via het vier-ogenprincipe.